Husorden

FORMÅL:

Husordenens formåI er at supplere vedtægterne, ved at fastlægge nødvendige uddybende regler, som skal medvirke til at:
– Sikre grundlaget for godt nabo- og fællesskab.
– Fremme foreningens ønske om, at alle aldersgrupper har mulighed for at bebo foreningens boliger.
– Sikre en rimelig vedligeholdelse af foreningens ejendom.
– Sikre en fastholdelse af byggestilen (farve /materialevalg).

FÆLLES AREALER OG BYGNINGER:

-Ingen andelshaver kan påberåbe sig ret til et særligt afgrænset areal eller område af
fællesarealerne.
-Vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealerne, inde som ude, påhviler andelshaverne i fællesskab. Dette kan ske ved, som nu, at en ekstern leverandør udfører opgaven.
-Hækkene klippes en gang årligt af en ekstern leverandør inden udgangen af juni. Andelshaverne skal klippe hækken på indersiden samt, efter behov, tilrette toppen af hækken. Hækken skal, ifølge tidligere vedtagelse, være 120 cm., og andelshaverne må ikke regulere i højden.
-Andelshaverne skal renholde området langs hækken i 30 cm’s bredde. Ukrudt fjernes, og græskanten rettes til. Græsslåning af fællesarealerne udføres af en ekstern leverandør.
-Der henstilles til, at beplantning i egen have, ikke giver gener for andre beboere. Området skal fremstå pænt og velordnet.
-Der henstilles til, at der ikke fodres fugle. Fodring tiltrækker rotter.
-Der må ikke gøres indgreb i bygningen uden bestyrelsens godkendelse ( ophængning af genstande, udsmykning, o. lign.)
-Der må ikke opsættes faste tørrestativer, paraboler, antenner og markiser. Opsætning af faste læhegn på egen grund kan ske med bestyrelsens godkendelse.
-Der må ikke stilles genstande på fællesarealerne, der kan være til gene eller ulempe for øvrige beboere.
-Hoveddøren skal altid efterlades låst. Vinduerne i stueetagen skal altid være lukkede, enten på klem eller helt lukkede.
-Det påhviler andelshaverne at vedligeholde egne vinduer og døre ( smøring af hængsler).
-Snerydning på vejene sker i grundejerforeningens regi. Snerydning fra vejen til opgangen udføres af beboerne i de enkelte huse. Der opfordres til, at beboerne i husene laver aftale for snerydningen, da ikke alle beboere kan være i stand til at deltage i rydning af sne.
-Nye nøgler skal bestilles hos bestyrelsen (selvbetaling). En andelshaver må ikke selv få fremstillet nye nøgler. Alle andelshavere har fået udleveret tre nøgler.
-Nye nøgler til affaldscontainerne kan bestilles hos bestyrelsen (selvbetaling). Alle andelshavere har fået én nøgle til containersystemet.
-Der må ikke ryges i opgangene.

AFFALD:

-Drift og ejerskab af containersystemet deles med Andelsboligforeningen Boller Skov II. Der er oprettet et Affaldslaug i den forbindelse.
-Der må ikke kastes haveaffald i containerne. Dette afleveres på genbrugspladsen.
-Ved tvivlsspørgsmål i forbindelse med sortering af affald, henvises til Horsens kommunes hjemmeside.

HUSDYR:

Der må ikke holdes husdyr, herunder krybdyr, slanger og andre eksotiske dyr.
-Er man i besiddelse af hund eller kat ved køb af andelen, må man beholde dyret indtil det dør eller afhændes. Man må ikke genanskaffe sig et husdyr.
-Hunde skal føres i snor, og man er forpligtet til at rydde op efter sin hund.
-Dyreholdet må ikke være til gene eller ulempe for øvrige beboere.

MOTORKØRETØJER:

-Hver andel har én parkeringsbås. Øvrige biler parkeres i de “ikke reserverede” parkeringsbåse, eller på pladserne på sydsiden af vejen.
Hastigheden på vejen må maximalt være 30 km./timen. Man bedes være opmærksom på legende børn på vejen.

STØJ M.V.:

-Alt hvad man foretager sig, skal ske under hensyntagen til øvrige beboere.
-Afspilning af høj musik og anden larmende adfærd bør ikke finde sted (undtaget er dog brug af havemaskiner.)
-Det er god skik at advisere øvrige beboere om afholdelse af fester, der kan medføre et højt støjniveau.
-Brug af havegrill må ikke være til gene for øvrige beboere.

I ØVRIGT GÆLDER:

-At alle må hjælpes ad med overholdelse af husordenen.
-Beboerne skal påse at besøgende overholder husordenen.
-Anvisninger fra bestyrelsen skal følges.
-Henvendelser til bestyrelsen skal ske skriftligt, men kan ske mundligt med en skriftlig opfølgning.

Vedtaget på generalforsamlingen d.13.10.2016

Bestyrelsen har besluttet med virkning fra 1.1.2019 ikke at godkende lejeaftaler, hvor der er husdyr. Beslutningen skal senere implementeres i vores husorden.